Zajęcia Uniwersytetu prof. Wodniczka
odbywaj się na terenie dawnej
Stacji Uzdatniania Wody
przy ul. Wspólnej 2c w Olkuszu

 

e-mail: wodniczek@pwik.olkusz.pl

Produkcja, uzdatnianie i dostarczanie wody to od ponad 60 lat podstawowe zadania Spółki. Od dekady najwyższym priorytetem Olkuskich Wodociągów są działania edukacyjno-ekologiczne. PWiK mimo niskiego funduszu, organizuje różnorodne akcje edukacyjne, konkursy i festyny ekologiczne, cieszące się dużym zainteresowaniem. Funkcjonujące od 10 lat Muzeum Wody gościło dzieci nie tylko z powiatu, na terenie którego to jedyne tego typu miejsce. W Oczyszczalni Ścieków powstała Ścieżka edukacyjno-ekologiczna, uświadamiająca jaki wpływ na jakość i ochronę środowiska naturalnego ma każdy z nas.

Zrealizowany projekt Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze, zapewnił firmie zwycięstwo w konkursie ekoLider2015 organizowanym przez WFOŚiGW w Krakowie. Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na edukację ekologiczną, co pozwala na udoskonalanie już istniejących projektów oraz tworzenie nowych inicjatyw.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kluczewska 4 | 32-300 Olkusz

www.pwik.olkusz.pl